انتشارات دانشگاه هنر اصفهان- اخبار
معرفی کتب در حال انتشار

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/2/16 | 

کتب در حال انتشار توسط انتشارات خارج از دانشگاه (دانشگاه گیلان):

Title: Stochastic analysis for finance with simulation

:Geon Ho choe Authors


copyrigh:2016

publisher:springer

ISBN:978-3-319-25589-7

نشانی مطلب در وبگاه انتشارات دانشگاه هنر اصفهان:
http://pub.aui.ac.ir/find.php?item=1.61.18.fa
برگشت به اصل مطلب