انتشارات دانشگاه هنر اصفهان- اخبار
کتاب در حال بررسی و داوری توسط انتشارات دانشگاه هنر اصفهان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1396/7/16 | 
کتاب با عنوان "Islamic Chinoiserie The Art of Mongol Iran" نوشته: Yuka Kadoi
در دست ترجمه است.
نشانی مطلب در وبگاه انتشارات دانشگاه هنر اصفهان:
http://pub.aui.ac.ir/find.php?item=1.61.21.fa
برگشت به اصل مطلب