انتشارات دانشگاه هنر اصفهان- اخبار
کتاب در حال ترجمه توسط هیئت علمی دانشگاه

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1397/11/28 | 
به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند: کتاب با عنوان
"
Inclusive Urban Design: Streets For Lif" توسط عضو محترم هیئت علمی دانشکده معماری و شهرسازی،دانشگاه هنر اصفهان در دست ترجمه است.

انتشارات دانشگاه هنر اصفهان
نشانی مطلب در وبگاه انتشارات دانشگاه هنر اصفهان:
http://pub.aui.ac.ir/find.php?item=1.61.33.fa
برگشت به اصل مطلب