انتشارات دانشگاه هنر اصفهان- اخبار
کتاب در دست ترجمه با عنوان Arab paper

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1398/10/14 | 
به اطلاع اعضای محترم هیئت علمی، دانشجویان و پژوهشگران گرامی می رساند:
کتاب با عنوان "
Arab paper" توسط دانشجوی دانشگاه هنر اصفهان در دست ترجمه است.

انتشارات دانشگاه هنر اصفهان
نشانی مطلب در وبگاه انتشارات دانشگاه هنر اصفهان:
http://pub.aui.ac.ir/find.php?item=1.61.34.fa
برگشت به اصل مطلب